Công thức suất điện động tự cảm, vật lí lớp 11

Vật lí lớp 11 Công thức suất năng lượng điện động tự động cảm nằm trong chủ thể Vật lí lớp 11 Cảm ứng năng lượng điện kể từ. Suất năng lượng điện động tự động cảm: là suất năng lượng điện động sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện tự động cảm, tỉ trọng với vận tốc biến chuyển thiên của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

Công thức Suất năng lượng điện động tự động cảm:

\[E_{tc}= – L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\] → Độ lớn: \[E_{tc}=L\dfrac{|\Delta i|}{\Delta t}\]

Bạn đang xem: Công thức suất điện động tự cảm, vật lí lớp 11

  • E$_{tc}$: là suất năng lượng điện động tự động cảm (V)
  • L: thông số tự động cảm của cuộn thừng (H hiểu là Henry)
  • Δi: phỏng biến chuyển thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (A)
  • Δt: thời hạn biến chuyển thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (s)
  • \[\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\]: vận tốc biến chuyển thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (A/s)

Dấu “-” tương tự như công thức tính suất năng lượng điện động chạm màn hình theo gót tấp tểnh luật Faraday chỉ chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình tuân theo gót tấp tểnh luật Lenxơ.

Hệ số tự động cảm của ống thừng hình trụ bao gồm N vòng dây

\[L = 4\pi .10^{-7}. \dfrac{N.\ell^2}{S}\]

Trong đó:

  • N: số vòng dây
  • l: chiều lâu năm ống thừng (m)
  • S: thiết diện ống thừng (m2)

3/ Năng lượng kể từ ngôi trường của cuộn dây:

\[W=\dfrac{1}{2}Li^{2}\]

Bài tập dượt 1. Một ống dây tương đối dài l = 30 centimet bao gồm N = 1000 vòng thừng, 2 lần bán kính từng vòng thừng d = 8 centimet sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện với độ mạnh i = 2 A trải qua.

a) Tính phỏng tự động cảm của ống thừng.

b) Tính kể từ trải qua từng vòng thừng.

c) Thời gian dối ngắt dòng sản phẩm năng lượng điện là t = 0,1 giây, tính suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện nay vô ống thừng.

Hướng dẫn

a) L = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]S = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]\[\dfrac{d^2}{4}\]π = 0,02 H.

b) Từ trải qua ống dây: Φ = Li = 0,04 Wb.

Từ trải qua từng vòng dây: Φ1 = \[\dfrac{\Phi}{N}\] = 4.10-5 Wb.

c) e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = 0,4 V.

Xem thêm: FeO + CO → Fe + CO2↑ | FeO ra Fe | CO ra CO2

[collapse]

Bài tập dượt 2. Một cuộn tự động cảm sở hữu L = 3 H được nối với mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động 6 V, năng lượng điện trở vô ko đáng chú ý, năng lượng điện trở của cuộn thừng cũng ko đáng chú ý. Hỏi sau thời hạn bao lâu Tính từ lúc khi nối vô mối cung cấp năng lượng điện, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện cuộn thừng tăng cho tới độ quý hiếm 5 A? fake sử độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tăng lên theo gót thời hạn.

Hướng dẫn

e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = e => t = 2,5 s.

[collapse]

Bài tập dượt 3. Một cuộn tự động cảm sở hữu L = 50 mH nằm trong vướng tiếp nối nhau với cùng một năng lượng điện trở R = trăng tròn Ω, nối vào một trong những mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động 90 V, sở hữu năng lượng điện trở vô ko đáng chú ý. Xác tấp tểnh vận tốc biến chuyển thiên của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I tại:

a) Thời điểm lúc đầu ứng với I = 0.

b) Thời điểm nhưng mà I = 2 A.

Hướng dẫn

Ta có: e – e$_{tc}$ = e – LΔi/Δt = RI => Δi/Δt = (e – RI)/L

a) Thời điểm lúc đầu với I = 0:

Δi/Δt= e/L= 1,8.103 A/s.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 8 unit 8 Skills 1

b) Thời điểm I = 2 A:

Δi/Δt= (e-RI)/L = 103 A/s.

[collapse]

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Góc kề bù - Bài tập Toán lớp 6

Góc kề bù, Góc kề bù Toán lớp 6 là tài liệu giúp học sinh củng cố kiến thức, định hướng ôn tập Hình học phần Góc trong chương trình Toán 6

Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích bài thơ Sang thu - Hữu Thỉnh

Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích bài thơ Sang thu - Hữu Thỉnh bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn ngữ văn 9