Axetilen + Br2 tỉ lệ 1:1 | C2H2 + Br2 → C2H2Br2

Phản ứng Axetilen + Br2 tỉ trọng 1 : 1 hoặc C2H2 + Br2 tạo nên C2H2Br2 nằm trong loại phản xạ nằm trong đang được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập dượt sở hữu tương quan về C2H2 sở hữu câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

C2H2 + Br2 → C2H2Br2

1. Phương trình phản xạ axetilen tính năng với Br2 (1:1)

HCCH + Br2 → BrH2C = CH2Br

Bạn đang xem: Axetilen + Br2 tỉ lệ 1:1 | C2H2 + Br2 → C2H2Br2

2. Điều khiếu nại của phản ứngaxetilen tính năng với Br2 (1:1)

- Phản ứng xẩy ra ngay lập tức ĐK thông thường

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen tính năng với Br2 (1:1)

- Axetilen thực hiện nhạt nhẽo dần dần rơi rụng color hỗn hợp brom.

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi sở hữu niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở thành anken, tiếp sau đó tạo nên trở thành ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo ăn ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở thành anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng tính năng với ankin theo đuổi nhì tiến trình thường xuyên.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin tính năng với HX theo đuổi nhì tiến trình thường xuyên.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi sở hữu xúc tác phù hợp, ankin tính năng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đuổi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đuổi tỉ trọng số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vày ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Axetilen + Br2 tỉ trọng 1:1 | C2H2 + Br2 → C2H2Br2

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vày ion bạc

a) Trước Lúc sục khí C2H2.

b) Sau Lúc sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon link phụ vương đầu mạch sở hữu tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vày ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có tài năng làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

Axetilen + Br2 tỉ trọng 1:1 | C2H2 + Br2 → C2H2Br2

Axetilen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1:Một hidrocacbon A phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom tạo nên dẫn xuất B chứa chấp 92,48% brom về lượng. Công thức cấu trúc của B là

A. CH3CHBr2

B. CHBr2-CHBr2

C. CH2Br-CH2Br

D. CH3CHBr-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi số nguyên vẹn tử brom nhập B là n, theo đuổi fake thiết tớ có:

MB=80n.10092,48=86,5n

Nếu n = 2 thì M = 173 (loại, vì như thế lượng mol của CxHyBr2 cần là số chẵn)

Nếu n = 4 thì M = 346 → MA = MB – 80.4 = 346 – 320 = 26

Vậy A là C2H2 và B là C2H2Br4

Câu 2: Cho 4,48 lít láo ăn ý khí bao gồm CH4 và C2H2 qua quýt hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo color và sở hữu 2,24 lít khí bay đi ra (đktc). Thành phần xác suất theo đuổi thể tích của C2H2 nhập láo ăn ý là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay đi ra là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 3:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin cơ rồi thắp cháy thì lượng nước nhận được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Khi thắp cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn yếu tố H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 4: Cho 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở A tính năng vừa vặn đầy đủ với 200 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56%Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H6

Xem thêm: Br2 + C2H4 | C2H4Br2 | Phương trình hóa học | Cân bằng phương trình hóa học

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nA=0,1 mol;nBr2=0,2 mol

Xét tỉ lệ: T=nBr2nA=0,20,1=2

→ A sở hữu công thức phân tử là CnH2n-2

Theo phương trình hóa học:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Theo đề bài: %mBr=80.414n2+80.4.100%=85,56%

→ n = 4

Vậy công thức phân tử của A là C4H6

Câu 5: Cho 10,8 gam ankin X tính năng với 6,72 lít H2 (đktc) sở hữu xúc tác phù hợp, nhận được láo ăn ý Y (không chứa chấp H2). lõi Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B.C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn link π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54X là C4H6

Câu 6:Hỗn ăn ý X bao gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy trọn vẹn nhận được CO2 và H2O theo đuổi tỉ trọng mol 1:1. Dẫn X trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư thấy lượng bình gia tăng 0,82 gam, khí bay thoát ra khỏi bình lấy thắp cháy trọn vẹn thu được một,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Phần trăm thể tích của A nhập láo ăn ý X là (biết những khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất)

A. 25,00%

B. 66,66%

C. 33,33%

D. 75,00%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt X nhận được CO2 và H2O tỉ trọng 1:1

→ A là ankan và nC2H2=nA

Khí bay thoát ra khỏi brom là khí A

Đốt A có: nCO2=0,03 mol;nH2O=0,04 mol

Ta có: nA=nH2OnCO2=0,01 molnC2H2=0,01 mol

Lại có: nC2H2+nC2H4=0,82 gamnC2H4=0,02 mol

%VA=0,010,01+0,01+0,02.100%=25%

Câu 7:4,48 lít (đktc) một hidrocacbon A tính năng vừa vặn đầy đủ với 400 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56% Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H6

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Theo fake thiết tớ có: nA=0,2 mol;nBr=0,4 molnBr2nA=2

→ A sở hữu công thức phân tử là CnH2n-2

Phương trình phản ứng:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Từ fake thiết suy ra: 80.414n2=85,5610085,56n=4X là C4H6

Câu 8: Cho 4,48 lít láo ăn ý X (ở đktc) bao gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội kể từ từ qua quýt bình chứa chấp 1,4 lít hỗn hợp Br2 0,5M. Sau Lúc phản xạ trọn vẹn, số mol Br2 giảm xuống 50% và lượng bình tăng 6,7 gam. Công thức phân tử của nhì hidrocacbon là
A. C2H2 và C4H6

B. C2H2 và C4H8

C. C3H4 và C4H8

D. C2H2 và C3H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nếu có duy nhất một hidrocacbon phản xạ với hỗn hợp brom thì tớ có:

nC2H2=12nBr2=0,175 molnC3H8=0,20,175 mol

mhon hop=0,175.26+0,025.44=5,65(loại)

Vậy cả nhì hidrocacbon nằm trong phản xạ với hỗn hợp nước brom

nX=0,2 mol;nBr2(ban dau)=0,7 molnBr2(phan ung)=0,72=0,35 mol

Khối lượng bình Br2 tăng 6,7 gam là số gam của láo ăn ý X. Đặt công thức tầm của nhì hidrocacbon mạch hở là Cn¯H2n¯+22a¯

Phương trình hóa học:

Cn¯H2n¯+22a¯+a¯Br2Cn¯H2n¯+22a¯Br2a¯ 0,2 0,2a¯=0,35

a¯=1,75Trong láo ăn ý sở hữu một hóa học chứa chấp 2 link π hóa học sót lại chứa chấp 1 link π

14n¯+22a¯=6,70,2n¯=2,5 nhập láo ăn ý cần sở hữu một hóa học là C2H2 (có nhì link π) hóa học sót lại cần sở hữu một link π và sở hữu số C kể từ 3 bên trên lên này là C4H8

Câu 9: Hỗn ăn ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét 14,56 lít láo ăn ý X (đktc), sở hữu Ni xúc tác cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn nhận được láo ăn ý Y sở hữu lượng 10,8 gam. lõi tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y sở hữu tài năng làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo ăn ý Y sở hữu tài năng làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy nhập láo ăn ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 10: Cho 2,24 lít (đktc) láo ăn ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội đủng đỉnh qua quýt bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần xác suất thể tích của C2H2 sở hữu nhập láo ăn ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo thứ tự là x và hắn mol

→x + hắn = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta sở hữu lượng bình tăng vày lượng láo ăn ý khí X → 28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = hắn = 0,05

Xem thêm: CT tính liên kết xích ma trong HCHC

Phần trăm thể tích vày xác suất số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tập tính kiếm ăn của động vật

Động vật, giống như chúng ta, cũng có những thói quen độc đáo khi tìm kiếm thức ăn Hãy ACC Group khám phá bí mật thú vị về cách chúng ấy kiếm ăn trong tự nhiên

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế) P1

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 Nhật Bản (Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế) P2 . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S

SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.