Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch (Miễn phí)

Câu hỏi:

18/06/2019 264,894

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch (Miễn phí)

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh đi ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

 C. 9,85

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

nNaOH = 0,5.0,1 = 0,05 mol

n Ba(OH)2= 0,2.0,5 = 0,1 mol

nOH- = 0,1.2 + 0,05 = 0,25 mol

nBa2+= 0,1 mol

à tạo đi ra 2 ion CO32-  (y mol) và HCO3- : x mol

Ta có hệ phương trình:   

Ba2+ + CO32-  " BaCO3

mBaCO3= 0,05.197 = 9,85 g

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam láo phù hợp bao gồm Mg và Zn vày lượng một vừa hai phải đầy đủ 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc những phản xạ kết đốc, thu được một,008 lít khí N2O (đktc) độc nhất và hỗn hợp X chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 34,10

B. 31,32

C. 34,32

D. 33,70

Câu 2:

Hoà tan trọn vẹn 8,94 gam láo phù hợp gm Na, K và Ba nhập nưc, thu đưc dung dch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dch Y gm HCl và H2SO4, tlmol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dch X vày dung dch Y, tổng khối lưng những muối đưc tạo nên là

A. 13,70 gam.

B. 18,46 gam.

C. 12,78 gam.

D. 14,62 gam.

Xem thêm: Hoàn thành Đơn xin vào Đội (16 mẫu).

Câu 3:

Hòa tan trọn vẹn a gam bột Al nhập hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 8,96 lít (đktc) bao gồm láo phù hợp nhị khí NO và N2O là thành phầm khử độc nhất và đem tỉ trọng số mol chuyến lượt  là 1: 3. Giá trị của a là

A. 32,4

B. 24,3

C. 15,3

D. 29,7

Câu 4:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch HNO3.

C. Dung dịch CuCl2.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 5:

Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tổ chức phản xạ sức nóng nhôm (trong ĐK không tồn tại ko khí). Giả sử chỉ xẩy ra phản xạ khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan trọn vẹn hóa học rắn sau phản xạ vày hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) chiếm được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản xạ sức nóng nhôm và số mol H2SO4 đã phản xạ là: 

A. 75 % và 0,54 mol

B. 80 % và 0,52 mol

C. 75 % và 0,52 mol

D. 80 % và 0,54 mol

Câu 6:

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,2

B. 1,8

C. 2,4

D. 2

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 8 unit 8 Skills 1