Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Looking Back - Trang 112 - Global Success

Vocabulary

1. Circle the correct option đồ sộ complete each sentence below. 

1. My classmates connect with each other on a(n) social network / emoji called Friends-connect.

 • Đáp án: social network 

  Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Looking Back - Trang 112 - Global Success

 • Giải thích: Danh kể từ thích hợp nhằm chuồn tính chất kể từ “social” đứng trước là “network”. Ta với “social network” tức thị “mạng xã hội”. 

 • Dịch nghĩa: Quý khách hàng nằm trong lớp của tôi liên kết cùng nhau bên trên một social được gọi là Friends-connect.

2. Holography / Telepathy helps people communicate by thoughts.

 • Đáp án: Telepathy 

 • Giải thích: Trong câu thưa về “communicate by thoughts” tức thị “giao tiếp vị suy nghĩ”. Phương thức tiếp xúc trúng với tế bào mô tả này là “telegraphy” (thần gửi gắm cơ hội cảm). 

 • Dịch nghĩa: Thần gửi gắm cơ hội cảm canh ty quý khách tiếp xúc vị tâm lý.

3. Sending voice messages / text messages is convenient because you don't have đồ sộ type.

 • Đáp án: Voice messages 

 • Giải thích: Trong câu thưa về loại lời nhắn tuy nhiên các bạn không nhất thiết phải gõ phím (don’t have đồ sộ type). Vậy loại lời nhắn trúng với tế bào mô tả này là “voice messages” (tin nhắn thoại).

 • Dịch nghĩa: Gửi lời nhắn thoại thì tiện lợi cũng chính vì các bạn không nhất thiết phải gõ phím.

4. In the future, everyone can carry a human translator / translation machine with them whenever they go abroad.

 • Đáp án: translation machine 

 • Giải thích: Trong câu với kể từ “carry” (mang theo đuổi, xách theo). Sau “carry” cần là danh kể từ duy nhất vật này bại liệt. Trong nhị phương án, tao với “translation machine” là một trong vật đem nghĩa “máy dịch thuật”. Còn “human translator” là “người phiên dịch”.  

 • Dịch nghĩa: Trong sau này, quý khách hoàn toàn có thể đem theo đuổi máy dịch thuật bất kể lúc nào chúng ta chuồn quốc tế. 

5. If you have a high-speed Internet connection, making a group Điện thoại tư vấn / meeting face-to-face is a piece of cake.

 • Đáp án: making a group call

 • Giải thích: Trong câu thưa về kiểu dáng gặp mặt tuy nhiên với dùng liên kết Internet vận tốc cao (high-speed Internet connection). Vậy kiểu dáng gặp mặt phù phù hợp với tế bào mô tả này là “making a group call” (gọi cuộc gọi nhóm) vì thế “meeting face-to-face” (gặp trực tiếp) thì ko cần thiết mạng Internet. 

 • Dịch nghĩa: Nếu các bạn với liên kết Internet vận tốc cao, gọi cuộc gọi group rất rất dễ dàng và đơn giản.

2. Fill in each gap with a word from the box đồ sộ complete the passage. 

In 30 years, social robots will become popular. This kind of robot is special because it can perform many human tasks. For example, it can send a (1) ___________ message đồ sộ its owner đồ sộ remind them of dinner time. Some social robots may even have (2) ______________ network accounts and interact with other users in (3) ____________ time. For these robots, (4) _____________barriers are not a problem, sánh they can (5) ______________ reply đồ sộ comments or messages in any language. It might be frightening because we won't know whether we are chatting with a human or a robot online!

 1. For example, it can send a (1) ___________ message đồ sộ its owner đồ sộ remind them of dinner time.

 • Đáp án: text

 • Loại kể từ cần thiết điền: tính từ/ danh từ

 • Giải thích: Chỗ rỗng tuếch cần thiết tính kể từ nhằm vấp ngã tức thị danh kể từ “message” (ví dụ: private message: lời nhắn riêng biệt tư) hoặc cần thiết một danh kể từ nhằm tạo hình danh kể từ ghép với chân thành và ý nghĩa là một trong loại lời nhắn này bại liệt (ví dụ: voice message: lời nhắn thoại). Trong những kể từ được mang lại với kể từ “text” là thích hợp nhất. Khi này, “text message” Có nghĩa là “tin nhắn văn bản”. 

 • Dịch nghĩa: Ví dụ, nó hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn văn bạn dạng cho tới công ty nhằm nhắc nhở thời hạn bữa ăn.

 1. Some social robots may even have (2) ______________ network accounts…

 • Đáp án: social 

 • Loại kể từ cần thiết điền: tính từ 

 • Giải thích: Chỗ rỗng tuếch cần thiết tính kể từ vấp ngã nghĩa mang lại danh kể từ “network accounts”. Trong những kể từ được mang lại với tính kể từ “social” thích hợp nhằm chuồn nằm trong “network”. “social network” Có nghĩa là social. 

 • Dịch nghĩa: Một vài ba robot thậm chí là hoàn toàn có thể chiếm hữu thông tin tài khoản social. 

 1. … interact with other users in (3) ____________ time.

 • Đáp án: real

 • Loại kể từ cần thiết điền: tính từ

 • Giải thích: Chỗ rỗng tuếch cần thiết điền tính kể từ nhằm vấp ngã nghĩa mang lại danh kể từ “time”. Ta với cụm kể từ “in real time” Có nghĩa là vô thời hạn thực.

 • Dịch nghĩa: tương tác với người tiêu dùng không giống vô thời hạn thực

 1. For these robots, (4) _____________barriers are not a problem,...

 • Đáp án: language 

 • Loại kể từ cần thiết điền: danh từ

 • Giải thích: Chỗ rỗng tuếch cần thiết danh kể từ nhằm xây dựng danh kể từ ghép. Trong những kể từ được mang lại, kể từ thích hợp nhằm chuồn nằm trong “barriers” là “language”. Khi này, cụm kể từ “language barriers” Có nghĩa là những rào cản ngôn từ.  

 • Dịch nghĩa: Đối với những con cái robot này, rào cản ngôn từ ko cần là một trong vấn đề

 1. …so they can (5) ______________ reply đồ sộ comments or messages in any language.

 • Đáp án: instantly 

 • Loại kể từ cần thiết điền: trạng từ

  Xem thêm: Phương trình hóa học NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

 • Giải thích: Chỗ rỗng tuếch cần thiết trạng kể từ nhằm vấp ngã nghĩa mang lại động kể từ “reply”. Trong những kể từ được mang lại, trạng kể từ “instantly” thích hợp nhất. Trong câu này, “instantly reply” Có nghĩa là “phản hồi ngay lập tức lập tức”.

 • Dịch nghĩa: … nên bọn chúng hoàn toàn có thể phản hồi ngay lập tức ngay tắp lự những phản hồi và lời nhắn vị bất kể ngôn từ này.

Grammar

3. Complete the sentences with the prepositions from the box. Tick V the sentences which have prepositions of time. 

1. I talk đồ sộ my mum _______ the phone every weekend.           

 • Đáp án: on 

 • Giải thích: Trạng kể từ tương thích nhằm đi kèm theo với “the phone” là “on” nhằm thể hiện tại ý tiến hành đồ vật gi bại liệt vị điện thoại cảm ứng thông minh. Thường là thì thầm vị điện thoại cảm ứng thông minh “talk on the phone”.

2. Maria texted u that she would be home page _______ 10 minutes.              

 • Đáp án: in

 • Giải thích: Trong câu thể hiện tại sự thuật lại ý sau này “cô ấy tiếp tục về mái ấm vô 10 phút nữa”. Giới kể từ chỉ thời hạn thích hợp là “in” + khoảng tầm thời hạn nhằm thể hiện tại ý một hành vi này này sẽ xẩy ra vô một khoảng tầm thời hạn này bại liệt tiếp sau.                   

3. Phong waited ________ an hour. Then he called Ann and said that he had đồ sộ leave.     

 • Đáp án: for

 • Giải thích: Giới kể từ thích hợp chuồn cùng theo với động kể từ “wait” là “for”. “wait for + khoảng tầm thời gian” được sử dụng với tức thị ai này đã đợi trong vòng thời hạn bao lâu bại liệt rồi. 

4. Where's Ms Lan? - She's in the _______ room. She's having a Clip conference.       

 • Đáp án: opposite  

 • Giải thích: Câu này cần thiết giới kể từ chỉ địa điểm của căn chống tuy nhiên cô ấy đang được ở vô bại liệt. Trạng kể từ thích hợp là “opposite” và “opposite room” Có nghĩa là “phòng đối diện”. 

5. Telepathy might be the most popular way đồ sộ communicate ______ 2050. 

 • Đáp án: by

 • Giải thích: 2050 là một trong mốc thời hạn vô sau này. Trong câu thể hiện tại ý sau này nên giới kể từ chỉ thời hạn thích hợp là “by”. Khi này “by 2050” Có nghĩa là “cho cho tới năm 2050”

→ Các câu với giới kể từ chỉ thời gian: 2,3,5 

4. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it.

 1. A [A] friend of my [B] cannot connect her phone to [C] the Internet.

 • Đáp án: B

 • Sửa lại: mine 

 • Giải thích: Trong câu vẫn với cụm kể từ chỉ chiếm hữu “ a friend of …” (một người các bạn của …) tuy nhiên sau “of” không tồn tại danh kể từ tuy nhiên và được thưa trước này là “friend”. Vì vậy, sau “of” rất cần phải dùng đại kể từ chiếm hữu là “mine” chứ không tính kể từ chiếm hữu “my”. 

 1. Trang and Linda will be at [A] television this [B] evening đồ sộ talk about [C] future communication. 

 • Đáp án: A

 • Sửa lại: on 

 • Giải thích: Trạng kể từ tương thích nhằm đi kèm theo với “television” là “on” nhằm thể hiện tại ý đồ vật gi bại liệt xuất hiện tại bên trên truyền ảnh. 

 1. Three of ours [A] cousins are [B] studying in [C] the same class. 

 • Đáp án: A

 • Sửa lại: our 

 • Giải thích: Trong câu với cụm kể từ chỉ chiếm hữu “ three of ….” (3 vô số …). Sau “of” với danh kể từ “cousins” vậy tao rất cần phải dùng tính kể từ chiếm hữu “our” đứng trước “cousins”. 

 1. I’m putting aside [A] some money because [B] I want đồ sộ buy a new siêu xe on [C] two years.

 • Đáp án: C

 • Sửa lại: in 

 • Giải thích:Trong câu thể hiện tại ước mong muốn vô sau này của những người thưa là sắm xe mới nhất vô hai năm nữa. Giới kể từ “on” vô tình huống này đã biết thành người sử dụng sai. Ta người sử dụng giới kể từ chỉ thời hạn “in” + khoảng tầm thời hạn nhằm thể hiện tại ý sau này. 

 1. Please send the homework to [A] your teacher via [B] gmail in [C] Thursday. 

 • Đáp án: C

 • Sửa lại: on/by 

 • Giải thích: Giới kể từ chỉ thời hạn “in” đã biết thành người sử dụng sai. Tại phía trên thời hạn là “Thursday”, với nhị lựa lựa chọn thích hợp là “on Thursday” (vào Thứ Năm) hoặc “by Thursday” (trước Thứ Năm). Cả nhị giới kể từ này đều thích hợp mang lại văn cảnh của câu là “gửi bài xích tập luyện về mái ấm vô loại Năm hoặc trước loại Năm”. 

Trên đó là toàn cỗ đáp án và lý giải cụ thể bài xích tập luyện SGK Tiếng Anh 8 Unit 10: Looking Back. Thông qua quýt nội dung bài viết bên trên, Anh ngữ ZIM kỳ vọng rằng học viên tiếp tục thỏa sức tự tin tiếp thu kiến thức chất lượng với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài rời khỏi, Anh ngữ ZIM hiện tại đang tổ chức triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo IELTS Junior với công tác được thiết kế dựa vào sự kết hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, canh ty học viên trung học cơ sở đoạt được bài xích đua IELTS, cải tiến và phát triển kỹ năng và kiến thức xã hội và thỏa sức tự tin dùng giờ Anh.

Xem thêm: Sản phẩm của quang hợp là: nước, carbon dioxide; ánh sáng, diệp lục

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 10 Project


Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, trị bài xích tập luyện bên trên biểu diễn đàn ZIM Helper bởi những Giảng viên trình độ chuyên môn đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông