Công thức cấu tạo của C9H12 và gọi tên và gọi tên | Đồng phân của Công thức cấu tạo của C9H12 và gọi tên và gọi tên

Đồng phân của một hóa học cơ học khá phức tạp và có khá nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học tập, đồng phân group chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục tiêu hùn những em học viên viết lách đầy đủ số đồng phân, công thức kết cấu của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu trúng những đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu ứng, tiếp sau đây VietJack tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội viết lách đồng phân và gọi thương hiệu Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu vừa đủ, cụ thể.

Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên

Độ bất bão hòa Công thức kết cấu của C<sub>9</sub>H<sub>12</sub> và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên ⇒ phân tử với chứa chấp 1 vòng benzen.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của C9H12 và gọi tên và gọi tên | Đồng phân của Công thức cấu tạo của C9H12 và gọi tên và gọi tên

Ứng với công thức phân tử C9H12 thì hóa học là hiđrocacbon thơm:

STT Công thức cấu tạo Tên gọi
1 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên Propylbenzen
2 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên 1- etyl – 2 – metylbenzen
3 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên 1- etyl – 3 – metylbenzen
4 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên 1- etyl – 4 – metylbenzen
5 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên cumen hoặc isopropylbenzen.
6 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên 1,2,3 – trimetylbenzen
7 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên 1,2,4 – trimetylbenzen
8 Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi thương hiệu | Đồng phân của Công thức kết cấu của C9H12 và gọi thương hiệu và gọi tên 1,3,5 – trimetylbenzen hoặc mesitylen

Vậy ứng với công thức phân tử C9H12 với 8 đồng phân hiđrocacbon thơm nức.

Xem tăng những đồng phân, công thức kết cấu và cơ hội gọi thương hiệu cụ thể của những hóa chất khác:

Xem thêm: Hình nào sau đây có nhiều trục đối xứng nhất?

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Cách dùng Quite và Rather

Quite và Rather đều có nghĩa là khá, nhưng Quite thường được sử dụng trong câu với nghĩa tích cực, khẳng định còn Rather được dùng với những từ và ý tiêu cực, phủ định.